Přírodní rezervace a další zajímavosti Ždánického lesa.

Přírodní rezervace Špice nachází se severovýchodně od Újezdu u Brna. Je to jedno z nejbohatších nalezišť teplomilné květeny v okolí Brna.

Hromadný napoleonský hrob nachází se nedaleko Křenovic, západním směrem.
clupy_small.jpg, 34kB

Přírodní rezervace Člupy při cestě mezi Křižanovicemi a Bučovicemi se nachází strmě svažitý amfiteátr ve tvaru podkovy, kde místy vystupuje na povrch podnoží. Důvodem ochrany jsou širokolisté suché trávníky, panonské sprašové stepní trávníky a na ně vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů. Přírodní rezervace Člupy je podle nařízení vlády označena jako Evropsky významná lokalita Natura 2000.

Přírodní rezervace Šévy Nedaleko cyklotrasy spojující Mouřínov s Bučovicemi leží stepní stráň s výskytem 21 chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Přírodní památka Žlíbek mezi Mouřínovem a Rašovicemi jsou svažité pozemky s výskytem cenného společenstva chráněných a ohrožených druhů rostlin

Přírodní rezervace Rašovský zlom - Chobot na západním okraji Rašovic se nachází stepní stráně s výskytem vzácných teplomilných rostlinných druhů ponticko - panonské květeny, chrání se pro zachování životního prostředí pro obojživelníky

Přírodní rezervace Mušenice jižně od Rašovic je svah s jihozápadní expozicí, částečně zalesněn, s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména velkého počtu druhů orchidejovitých.

Přírodní památka Jalový dvůr Při cyklotrase vedoucí z Rašovic směrem ke zřícenině hradu Kepkova leží rybník s přilehlými loukami a lesem, kde se chrání životní prostředí pro rozmnožování a život 8 druhů obojživelníků a rostlin.

Přírodní památka Hrubá louka Nachází se 800 metrů jižně od Mouřínova. Jedná se o pravý svah údolí pravého bezejmenného přítoku clupy_small.jpg, 34kB Mouřínovského potoka v Uherčické vrchovině. Území bylo jako chráněné vyhlášeno roku 1990 na výměře 1,1 hektaru. Jde o lokalitu vzácných druhů rostlin, především vstavačovitých. Mezi ně patří vstavač vojenský, dalšími jsou kruštík širolistý, bradáček vejčitý, vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník, střevíčník pantoflíček, plicník měkký, silenka nicí, žindava evropská ad. Žije zde třeba motýl pestrobarvec petrklíčový.

Přírodní rezervace Baračka jižně od Bučovic směrem k vrcLetecký pohled na Visengrutyhu Slepice se rozkládá rezervace chránící cennou lokalitu stepní květeny.

Přírodní rezervace U Vrby poblíž vrchu U Slepice lze najít rezervaci zahrnující zachovalou bučinu.

Přírodní rezervace Visengrunty jižně od Bošovic je ostrůvek teplomilné květeny s výskytem hrachoru panonského.

Konůvky zaniklá středověká obec. Terénní pozůstatky domů, kostela, hřbitova. V roce 2002 byla v Konůveckém údolí zřízena naučná steska a obnovena žlutá turistická značka.

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015