Zaniklá středověká obec Konůvky

V případě Konůvek dochází analýzy k závěru, že ves zanikla násilným zásahem a požárem, ale přítomnost archeologických nálezů druhé poloviny 15. století není zcela jasně prokázána. Naopak absence numismatického materiálu - mincí datovaných po roce 1436 spíš naznačuje dřívější zánik vesnice.
Zaniklá středověká vesnice Konůvky patří k typu krátké dvojřadé lesní lánové vsi seskupené podél osy potoka. Středověké osídlení se prostíralo v délce téměř jednoho kilometru v údolí 40 -60 metrů, a to po obou březích potoka. Velikost obce: Bylo zaznamenáno 33 domů a z toho 10 bylo ověřeno archeologickým výzkumem . To představuje na svou dobu velkou lidnatou osadu. Všechna obydlí zřejmě existovala součastně. Zajímavé je, že přilehlé polnosti a vinohrady nemohly obyvatelům stačit k obživě. Jelikož byly Konůvky na tehdy využívané spojce, cestě zvané Těšanka, je zřejmé, že se živili také řemesly, obchodem a dnes bychom řekli službami. Kromě obytných domů byly zkoumány i budovy určené k jiným účelům. Jednak to byl Větrný mlýn jedná se o lehkou srubovitou stavbu, která byla nesnadno identifikována. Dále se jedná o Panské sídlo, které lze vystopovat i v písemných záznamech. Ke každé vesnici patřil kostelík a hřbitov toto bylo nalezeno 200 m od panského sídla. Byly nalezeny jednak regulérní hroby z období trvání vesnice, a jednak snad hromadný hrob z období válek. Přibližně ve středu byl nalezen zřejmě kostelík, nebyl však zřetelný jeho půdorys. D. Šauratová zjistila hřbitov přesně v místech kam ho kladla lidová tradice. Je podepřena písemným údajem G. Wolného o nálezech kostí neobyčejné velikosti, toto navazuje na vyprávění pamětníků, kteří autorce výzkumu často zmiňovali to, že lidé odváželi koncem minulého století ku zpracování na spodium pro rafinaci cukru. Po zjištění původu kostí došlo k úřednímu zákazu výkopu kostí a již vykopané tělesné pozůstatky byly pohřbeny na hřbitově v Rašovicích.

Copyright © Lenka Schrötterová 2003 - 2015